6 czerwca 2019

Zakres działalności

Prawo karne

W zakresie prawa karnego, wykroczeń i prawa karnego skarbowego adw. Ewelina Pietrusińska udziela porad prawnych, zajmuje się obroną oskarżonego oraz reprezentacją pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego zarówno w postępowaniu przygotowawczym, przed Sądem, jak i postępowaniu wykonawczym. Ponadto w przypadku osób pozbawionych wolności spotyka się z nimi w areszcie, bądź zakładzie karnym.

Prawo rodzinne

W dziedzinie prawa rodzinnego adw. Ewelina Pietrusińska udziela porad prawnych oraz reprezentuje strony w sprawach o rozwód, separację, alimenty na rzecz maloletnich dzieci i współmałżonka, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, powierzenie, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, sprawy o zezwolenie na wydanie paszportu dziecka  oraz wyjazd za granicę dziecka w przypadku braku zgody jednego z rodziców.

Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego adw. Ewelina Pietrusińska udziela porad prawnych oraz reprezentuje klientów w sprawach o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie, podział majątku wspólnego. Prowadzi sprawy o zniesienie współwłasności, rozliczenie konkubinatu, odwołanie darowizny, ubezwłasnowolnienie. Ponadto Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi: ochrony własności i  posiadania, ochrony dóbr osobistych, drogi koniecznej, służebności, immisji, zasiedzenia, praw konsumenta. Adwokat Ewelina Pietrusińska udziela również porad pranych i reprezentuje klientów w sprawach spadkowych m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zapis, polecenie, zachowek czy uznanie za niegodnego dziedziczenia.

Prawo pracy

W dziedzinie prawa pracy adw. Ewelina Pietrusińska udziela porad prawnych oraz reprezentuje klientów w sprawach o przywrócenie do pracy oraz
o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ponadto udziela porad prawnych dotyczących nawiązania
i zakończenia stosunku pracy oraz prowadzi sprawy dotyczące kar porządkowych.

Prawo administracyjne

Kancelaria udziela porad prawnych oraz reprezentuje klientów przed organami administracji publicznej, jak i sądami administracyjnymi w szeroko rozumianych sprawach administracyjnych.

Prawo gospodarcze

Adwokat Ewelina Pietrusińska udziela porad prawnych oraz reprezentuje klientów w sprawach o zapłatę, o odszkodowanie oraz w sporach z ubezpieczycielami. Ponadto analizuje i projektuje umowy gospodarcze.